Historie en huidige situatie

“In 1998 gingen de deuren van kinderdagverblijf Sebastiaan, onder leiding van Rian Kouwenhoven open. Met haar enthousiasme, gedrevenheid, doorzettingsvermogen, creativiteit en liefde voor kinderen heeft zij er het huiselijke, warme en persoonlijke kinderdagverblijf van gemaakt, dat het vandaag de dag nog is. Toen zij in 2010 overleed aan de gevolgen van kanker, was het geen optie om zoiets moois verloren te laten gaan. Het kinderdagverblijf is waar ik opgegroeid ben en is de plek die mij energie geeft. Met alle liefde ben ik in mijn moeders voetsporen getreden en heb ik er mijn werk van gemaakt om de glimlach in elk kind naar boven te halen. Ik zie elk kind niet alleen als een uniek persoon, maar als iemand die nog niet door heeft over hoeveel moois hij/zij beschikt. Het is mijn persoonlijke missie om elk kind zichzelf te laten ontdekken, zien en handvatten aan te reiken om zichzelf te uiten en te ontwikkelen. Ik wil hen laten zien en ervaren hoe talentvol zij zijn en welke mogelijkheden zij bezitten. Elk kind moet de kans krijgen om zich tot zijn/haar potentieel te ontwikkelen. Mooier werk is er niet“, aldus Kirsten Stahl

Kinderdagverblijf Sebastiaan is een onderdeel van Kindercentrum Emma B.V. De locatie Sebastiaan is gevestigd in Rotterdam op de Adriaan Pauwlaan 1, in een karakteristiek, historisch pand. Kinderdagverblijf Sebastiaan richt zich op dagopvang voor kinderen in de leeftijdscategorie van nul tot vier jaar.

Het kinderdagverblijf richt zich op een zo natuurlijk mogelijke dagindeling voor het kind. Door een voor het kind voorspelbaar, duidelijk en vast dagritme te hanteren, bieden we de kinderen veiligheid en rust. Baby’s houden het voedingsschema en dagritme aan van thuis en worden zij na het eerste levensjaar langzaam ingeleid in het dagritme van de groep.

Hiernaast specialiseert het dagverblijf zich in het werken met het voorschools educatief programma: “Ben ik in beeld”, gericht op de taalontwikkeling van kinderen. Dit programma combineert belangrijke pedagogische en didactische inzichten met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Door het programma in combinatie met goed observeren en veel interactie creëren met de kinderen, wordt er gewerkt aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind. Op deze manier wordt het kind voorbereid om naar school te gaan en krijgen zij veel informatie en ervaring van andere kinderen op de groepen. Zo wordt naast het individuele leertraject gewerkt aan de sociale aspecten van het kind. Kinderdagverblijf Sebastiaan hanteert een “ open deuren beleid” waarin de kinderen vrij zijn om op andere groepen te spelen.

Het kinderdagverblijf heeft inmiddels 3 vaste stamgroepen waar elke dag minimaal 7 gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan de slag zijn onder leiding van Kirsten Stahl. Er zijn in totaal tien vaste medewerkers in dienst die verspreid over de week aan het werk zijn zodat er vaste gezichten zijn voor kinderen en ouders.

 

Waar staan wij voor?

Kleinschalig- Sebastiaan is een kleinschalig kinderdagverblijf met vaste gezichten en een ons-kent-ons cultuur. Dit stimuleert diverse werkprocessen en draagt bij aan goed onderling en persoonlijk contact. De ons-kent-ons cultuur zorgt voor onderling vertrouwen. Vertrouwen dat de dagelijkse gang van zaken stimuleert doordat er ruimte gecreëerd wordt voor eigen initiatief en creativiteit.

Kindgericht- Sebastiaan richt zich volledig op het kind. Het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen staan centraal. Alle werkprocessen worden afgestemd op de behoeften van de kinderen. Mede door de kleinschaligheid en de ons-kent-ons cultuur zijn wij in staat om snel te schakelen en continue verbeteringen door te voeren.

Veilig- Sebastiaan realiseert een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen. Omdat het een persoonlijk dagverblijf is en iedereen elkaar kent, vergroot dit de betrouwbaarheid en maakt het Sebastiaan tot een veilige omgeving.

Professioneel- De professionele houding van Kinderdagverblijf Sebastiaan vind je terug in het werken van de pedagogische medewerkers. Door de jarenlange ervaring in combinatie met de continuïteit van de leidsters maakt dat er een prettige en professionele samenwerking is.

Huiselijk- Het huiselijke gevoel van Sebastiaan komt terug in het pand. De drie groepen zijn aangrenzend en zodanig ingericht dat het een huiselijke sfeer ten goede komt.

 

Visie & missie

“Een tweede thuis voor ieder kind”. Door het aanbieden van een kleinschalige en persoonlijke dagopvang die zich richt op kinderen in een warme en huiselijke omgeving, kan Kinderdagverblijf Sebastiaan een veilige omgeving creëren waar kinderen zich in alle rust en vrijheid kunnen ontplooien onder begeleiding van een vaste groep ervaren pedagogisch medewerksters, met ruim 8 jaar ervaring.

Iedereen mag zichzelf zijn op Sebastiaan en dit kan door te voldoen aan de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005).

Deze basisdoelen zijn:

 • Het waarborgen van emotionele veiligheid.
 • Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke

  competentie.

 • Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale

  competentie.

 • Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.

  Deze doelen zijn het antwoord op de vraag “ Waarom wij doen wat wij doen”. De doelen zijn de kern van waaruit wij bouwen. In combinatie met het gedachtegoed van een tweetal pedagogen, namelijk Freinet en Malaguzzi ontstaan de muren voor het pedagogisch kader van Kinderdagverblijf Sebastiaan.

  Kinderdagverblijf Sebastiaan heeft dit vertaald naar een aantal kerngedachten:

  respect voor elkaar;
  zelfstandigheid;
  ontplooiing van de sociale ontwikkeling; opbouwen van kennis;
  van alledaagse dingen iets moois maken; kinderen komen in contact met de buitenwereld. Kenmerken van de ontwikkeling

  Met zijn allen geven wij het pedagogisch kader van Sebastiaan kleur en inhoud.

  Sebastiaan biedt ontwikkelingsgerichte kinderopvang met behulp van het voorschools educatief programma “Ben ik in beeld”. Waarbij de kinderen op speelse wijze uitdagende activiteiten aangeboden krijgen. Dit doen wij vanuit een karakteristieke, historische locatie, die dusdanig is ingericht dat het een huiselijke sfeer creëert. In combinatie met een zo goed mogelijke aansluiting bij de thuissituatie zorgt dit ervoor dat de kinderen zich hier thuis voelen. Door processen continu te verbeteren, wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Door persoonlijk klantcontact en te luisteren naar wensen en behoeften van het kind, wordt een dagopvang gerealiseerd die volledig gericht is op de ontwikkeling van het kind.

   

Begeleidingsbehoefte

De begeleidingsbehoefte is gebaseerd op het gedachtegoed van een tweetal pedagogen: Freinet en Malaguzzi.

Malaguzzi is pedagoog van het luisteren in plaats van het vertellen. Het vraagt van de mens om altijd open te staan voor vernieuwing en verdieping, in beweging en in ontwikkeling te blijven, ruimte voor experiment en onderzoek.

Wat bij Malaguzzi centraal staat is het kindbeeld. Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, zijn sterk, krachtig en creatief. Een kind is een door en door sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen en uit is op communicatie met de ander en de wereld. Kinderen zijn onderzoekers en door en door leergierig en nieuwsgierig. Zij veeleer producenten, makers van kennis dan consumenten van kennis. In dit kindbeeld worden met name de rechten van kinderen benadrukt, die respect verdienen, en niet primair hun behoeftigheid en afhankelijkheid. Kinderen weten, kunnen, voelen en willen veel; veel meer dan waar wij gebruikelijk vanuit gaan. Kinderen hebben geen ‘lege hoofden’ die om opvulling vragen maar ‘kinderhoofden dienen gevormd te worden'(Loris Malaguzzi). Zij hebben vele eigen ideeën, gedachten en gevoelens. leder kind is uniek; een uniek subject. Kinderen kunnen dus ook niet als object benaderd worden. Als ieder kind anders is kunnen wij er als volwassenen niet vanuit gaan dat wij ‘het kind’ bij voorbaat kennen. Wij kunnen alleen ons tot taak stellen concrete kinderen te leren kennen door primair naar hen te luisteren en te kijken; de pedagogiek van het luisteren. We kunnen alleen maar spreken over een bepaald kind in een bepaalde situatie in die context, achtergrond, gezin, historie en cultuur. De kennis over kinderen wordt in de omgang met hen gezamenlijk opgebouwd.

Kinderen ten eerste van anderen kinderen. Ten tweede van de volwassenen en ten derde van de geboden ruimten en materialen.

Freinet vraagt van iedereen om elkaar serieus te nemen, respect te hebben voor elkaar en verantwoordelijkheden te delen. Het mee mogen denken en beslissen werkt motiveert. De ervaringen en belevingen van het kind staan centraal.

Kinderdagverblijf Sebastiaan heeft dit vertaald naar een aantal kerngedachten:

respect voor elkaar;
zelfstandigheid;
ontplooiing van de sociale ontwikkeling; opbouwen van kennis;
van alledaagse dingen iets moois maken; kinderen komen in contact met de buitenwereld.

Respect voor kinderen

Kinderen worden benaderd vanuit het kind zelf. Er is een veilige en warme omgeving waarbinnen het kind zich emotioneel en fysiek veilig voelt. Daardoor kan het kind zijn eigen identiteit op zijn eigen, unieke manier ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Binnen de dagstructuur is er ruimte voor de kinderen om zelf vaardigheden te ontwikkelen. Daardoor wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd en het zelfvertrouwen opgebouwd (persoonlijke competentie). Uiteraard wordt er uitgegaan van de mogelijkheden en de draagkracht van de kinderen. De groepsleiding heeft een stimulerende houding ten opzichte van de kinderen ter bevordering van hun zelfstandigheid.

Ontplooiing van de sociale ontwikkeling (sociale competentie)

Een kind leert, binnen groepsverband, omgaan met andere kinderen en de groepsleiding. De groepsleiding stimuleert en begeleidt dit proces. Binnen de groepen zijn er mogelijkheden om zelf relaties aan te gaan, sociale ervaringen uit te wisselen, deze te bespreken en te overleggen. De kinderen ontdekken wie zij zelf zijn en welke plaats zij innemen binnen de groep(en). Daarnaast legt de groepsleiding uit, welke regels en gewoonten er zijn binnen de groep en in het kinderdagverblijf. Hierdoor hebben kinderen de kans om zich de normen en waarden, de cultuur van een groep/samenleving eigen te maken.

Opbouwen van kennis

Van belang is het proces van het tot stand komen van bepaalde activiteiten waaraan iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. De groepsleiding kijkt hoe kinderen leren en passen hun manier van werken daar op aan. De kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren met verschillende materialen (papier, verf, lijm, water, zand etc.). Ook tijdens activiteiten buiten het kinderdagverblijf zal het opbouwen van de kennis van kinderen centraal staan. Voorbeeld hiervan is met de kinderen in de herfst naar buiten gaan en uitleggen hoe het komt dat de bladeren van de bomen vallen.

Van alledaagse dingen iets moois maken

Kinderen brengen, als zij op het kinderdagverblijf komen, hun gewone dagelijkse dingen van thuis mee. Voor kinderen is het al een ontdekking dat daar verschil in kan zitten. De wereld wordt weer een stukje groter.

De buurt biedt aan kinderen ook veel belevingen en ontdekkingen. Het kinderdagverblijf biedt de mogelijkheid om, op basis van deze ervaringen, activiteiten te ontwikkelen. Ook is het mogelijk om van deze dagelijkse dingen een project te maken.

Kinderen komen in contact met de buitenwereld

Binnen het beleid is er ruimte om met de kinderen activiteiten buiten het kinderdagverblijf te doen. Deze activiteiten kunnen variëren van een boodschap halen tot een activiteit in themavorm. Ook is het mogelijk om activiteiten van buiten, binnen in het kinderdagverblijf te halen, bijvoorbeeld: een vader is politieman en komt (in uniform) vertellen over zijn werk. Kinderen én ouders kunnen participeren in deze activiteiten.

Voedingsbeleid

Contact Us

We zijn niet aanwezig momenteel, stuur ons een berichtje en we zullen zo spoedig mogelijk een antwoord sturen.

Not readable? Change text. captcha txt